Elevråd

Elevernes varetagelse af deres fælles interesser
Formålet med elevrådsarbejdet er både at give eleverne en indføring i de demokratiske processer og at sikre, at eleverne har konkret indflydelse på og medansvar for dele af deres hverdag i skolen.

Elevrådet skal ses som en sparrings-og beslutningspartner i samarbejdet mellem bestyrelse, pædagogisk råd, eleverne og de øvrige ansatte på skolen. Elevernes medbestemmelse skal synliggøres gennem elevrådet.

Hvis eleverne ikke selv tager initiativ til elevrådsdannelsen, er skolens ledelse forpligtet til – i kraft af sit pædagogiske og administrative ansvar – at opfordre dem til og give dem mulighed for dette.

Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning for alle elever på skolen.

Skolen udpeger en lærer, der har ansvaret for at der vælges 2 klasserepræsentanter fra hver klasse.

Elevrådet organiseres i to mindre råd: Lille Råd bestående af elever fra begynderklasse til 3. klasse og Store Råd bestående af elever fra 4. klasse til 9. klasse.

Læreren hjælper med at varetage konstitueringen af elevrådet. I Store Råd vælges en elevrådsformand og en næstformand. Disse fungerer som formænd for begge råd

Læreren hjælper med at indkalde og med at udfærdige dagsordener til de første møder. Der indkaldes til møder efter behov – dog minimum 3 gange i løbet af et halvår.

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har vi verden bedste forældre

LENE, SFO

På vores skole føler man sig hjemme

MARIE, 8. klasse

På vores skole er alle venner selvom vi går i forskellige klasser

NOAH, 3. klasse

På vores skole kan vi alle navnene på hinanden

DICTE, 4. klasse

På vores skole løses problemer altid

BODIL, 6. klasse

På vores skole må vi bygge huler i skoven

ANTHON, 3. klasse

På vores skole har vi meget tøj i glemmekassen

SELMA, 3. klasse

På vores skole har vi vores egen sangbog

SILKE, 4. klasse